Datasky­dds­förord­nin­gen & cookies

Personuppgiftspolicy


Vi respekterar våra besökares integritet och är till fullo införstådda med vikten av att skydda den information vi samlar in om dem. Uppgiftsskydd är en fråga om förtroende och ditt förtroende är viktigt för oss. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Tutus Data AB hanterar personuppgifter och förklarar hur vi behandlar och använder personuppgifter, och på vilket sätt, samt till vem du kan vända dig om du har några synpunkter eller frågor. Tutus Data AB, organisationsnummer 556527-7687, med registrerad adress Svärdvägen 11, 182 33 Danderyd, är personuppgiftsansvarig. För fullständiga kontaktuppgifter, se nedan.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Den information vi samlar in och behandlar om dig kan inkludera:

  1. kontaktinformation såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress,
  2. uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats – som uppgifter insamlade med hjälp av cookies i syfte att ge dig bättre service.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Vi kan samla in personuppgifter:

  1. från dig när du besöker vår webbplats, vårt kontor eller på annat sätt kontaktar oss;
  2. från våra återförsäljare;
  3. från tredje part i form av våra tjänsteleverantörer, underleverantörer och partners;
  4. från offentligt tillgängliga källor;


Varför samlar vi in dessa uppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att vi kan erbjuda dig bästa tänkbara service samt, givet att du samtyckt till detta, ge dig information om våra produkter och vår verksamhet. Vår behandling av uppgifterna sker alltid i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter kommer primärt att användas för att tillhandahålla de produkter eller den information du har begärt. Vi kan komma att behandla den information du delger oss för flera ändamål, inklusive: (i) bokföring, fakturering, rapportering och revision; (ii) indrivande av skulder; (iii) reklam och marknadsföring för oss, (iv) kundtjänst och för att hjälpa oss i alla framtida kontakter med dig, till exempel genom att identifiera dina behov och preferenser; (v) om lagen så kräver eller i samband med rättsligt förfarande eller dispyt; och (vi) alla andra användningsområden som beskrivs i våra användningsvillkor.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

När du kontaktar oss via e-post eller per telefon, behandlar vi alla personuppgifter du delger oss grundat på berättigat intresse (intresseavvägning). Vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in i samband med ett köp i den utsträckning som krävs för att fullgöra avtalet i fråga. När vi skickar dig marknadsföringsmaterial, gör vi detta baserat på ditt samtycke. Delar av dina personuppgifter kommer också att användas för att vi ska kunna efterleva vissa lagregler, t.ex. bokföring.


Cookies

Vi samlar in själva, och använder också tredje part för att samla in och dela med oss, information från besökare till vår webbplats i syfte att fastställa hur vår webbplats används. Detta hjälper oss att förbättra de tjänster vi erbjuder.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna förse dig med våra produkter, svara mot en förfrågan från dig eller på grund av myndighetsställda krav. Om det inte finns några myndighetskrav eller lagliga förpliktelser, behåller vi endast information om dig så länge som krävs för det syfte för vilket informationen inhämtades.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela din information med de företag som sköter vår databehandling. Dessa företag kommer endast att behandla informationen i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Vi kan också komma att dela dina uppgifter med våra återförsäljare samt med myndigheter. All behandling kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

När vi använder din information så som den beskrivs i denna policy, behandlar vi informationen endast inom Europeiska Unionens (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) gränser.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Tutus är en ledande leverantör av IT-säkerhet. Vi har ett omfattande yttre skalskydd och all vår personal säkerhetsklassad. Alla kopplingar till våra system är skyddade av stark kryptering. Vid behandling av dina personuppgifter upprätthåller vi lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa säkerhet, integritet och sekretess för den information du har delgivit oss. Vi följer även de säkerhetsrutiner som krävs enligt rådande dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter som behandlas

Du har rätt att, med rimliga tidsintervall, begära ett utdrag av alla personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer att hantera din begäran utan onödigt dröjsmål, dock längst inom en månad. För att säkerställa att vi skickar informationen till rätt person kommer vi att skicka den med post till din enligt lag registrerade adress.

Rätt till rättelse, begränsning eller radering av uppgifter

Om du upptäcker att någon av de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktig, har du rätt att begära att informationen korrigeras. Du har också rätt att begära att vi raderar uppgifter som vi behandlar om dig. Om vi korrigerar eller raderar uppgifter, kommer vi att informera de företag med vilka vi delat informationen om de åtgärder vi vidtagit, givet att detta inte innebär en orimligt stor arbetsinsats från vår sida. Vi kommer också att informera dig om vilka vi delat informationen med. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen, om du t.ex. har begärt rättelse av vissa personuppgifter, kan du begära att vi begränsar behandlingen under den tid det tar för oss att hantera denna din begäran.

Uppgifters portabilitet

Du har rätt att erhålla all information vi behandlar om dig på ett strukturerat sätt, med syftet att kunna överföra informationen till tredje part. Detta gäller alla uppgifter vi behandlar i enlighet med vårt avtal eller med ditt samtycke. Det gäller dock inte sådan information som vi är enligt lag förpliktigade att behandla. För att utnyttja dina rättigheter, såsom beskrivs i detta avsnitt, kontakta Tutus genom nedan kontaktuppgifter.Kontaktuppgifter
Tutus Data AB
Svärdvägen 11
182 33 Danderyd

Organisationsnummer: 556527-7687

E-post: dataskydd@tutus.se eller privacy@tutus.se

Telefon: +46 8 551 102 30